تصاویر و پوستر ها

تصاویر گروه ما در نمایشگاه کتاب سال 93

تصاویر گروه ما در موزه صلح (سال 94)

تصاویر ورکشاپ دانشگاه الزهرا

تصاویر ورکشاپ داشگاه شهید بهشتی

تصاویر ارسال عروسک ها به سوریه

تصاویر ارسال عروسک ها به عراق (اربعین سال 94)

photo_2015-08-29_23-25-50

photo_2015-12-03_17-14-56